جهت نصب مینونت بر روی تلفن همراه خود اینجا کلیک کنید

آغاز جلسات منتورینگ با رعایت پروتکل های بهداشتی در شبکه نوآوری وفناوری استان مازندران

cover
شبکه نوآوری و فناوری استان مازندران با توجه به ضرورت ،اهمیت و کاربرد منتورینگ در رفع نیاز استارتاپ ها و شرکت ها،ایجاد نوع متفاوتی از روابط منتور و منتی و یافتن مهارت در کمک و همیاری به دیگران جهت برگزاری هرچه بهتر جلسات حضوری و مجازی منتورینگ اقدام نموده است

طبق تعریفی منتوربنگ رابطه‌ای حمایتی است که به وسیله آن یادگیری و تجربه به وقوع می پیوندد و مهارت های بالقوه توسعه می یابد.

شبکه نوآوری و فناوری استان مازندران با توجه به ضرورت ،اهمیت و کاربرد منتورینگ در رفع نیاز استارتاپ ها و شرکت ها،ایجاد نوع متفاوتی از روابط منتور و منتی و یافتن مهارت در کمک و همیاری به دیگران جهت برگزاری هرچه بهتر جلسات حضوری و مجازی منتورینگ اقدام نموده است.

امید است این شبکه با رفع نیاز کسب وکارها در اکوسیستم کسب و کار استان مازندران گام های بلندی در جهت تقویت نوآوری و فناوری استان بردارد.

مطالب دیگر

نظرات